Denna sida administreras av Noll till hundra (NTH). För frågor eller tekniska problem, vänligen kontakta oss eller sök i support avdelningen.Copyright

Denna hemsida ägs av NTH. Men All upphovsrätt och övriga rättigheter avseende texter, bilder och programvara som publiceras tillhör www.gelki.com (Robert Eriksson). Det är tillåtet att surfa på hemsidan och kopiera valda delar genom att printa, lagra på hårddisk eller sända till andra. Kopierad eller sparad information från hemsidan får inte säljas eller distribueras i affärssyfte, ej heller redigeras eller kopieras in i någon annat dokument eller publikation, varken i elektroniskt format eller som papperskopia utan NTH skriftliga godkännande.Varumärken

Alla varumärken som visas på hemsidan ägs av NTH. Detta inbegriper namnet NTH med logotyp, och samtliga förekommande produktnamn. Det är därför förbjudet att använda något av varumärkena från hemsidan utan särskilt tillstånd.Integritetsutfästelse

Med termen “personuppgifter” som används i denna policy avses information som exempelvis namn, adress, telefonnummer och e-mailadress. NTH kommer inte att behandla dina personuppgifter utan ditt tillstånd. Läs mer om integritets policy.
I de fall personuppgifter behandlas förbinder vi oss att fullt ut följa internationella regler för att säkerställa integritetsskyddet. Detta innebär även försäkran om att vi följer normer vad gäller konfidentiellt säkerhet.Cookies

Information som vi samlar in och lagrar vid normal användning av hemsidan är adressen på den dator från vilken sidan läses, typ av webb läsare som används, vilka sidor du läser samt datum och tid för dessa förfrågningar. Denna information används för att kontrollera hur sidan utnyttjas och underlättar vid uppdatering och utveckling. Sådan användning resulterar inte i att identifierbara uppgifter samlas in eller lagras. Denna typ av information samlas in med hjälp av s.k ”cookies” eller liknande tekniska hjälpmedel. Du kan avvisa ”cookies” genom en funktion på din webbläsare men därefter är det inte möjligt att använda alla funktioner på vår hemsida. Var medveten om det.
Vi behandlar personuppgifter för specifika och begränsade ändamål som framgår när vi ber dig lämna informationen. Vi kan exempelvis samla in och använda personuppgifter för att kunna tillhandahålla för dig uppdrag och olika modellorienterade arbeten som du efterfrågat, informera om uppdrag vi tror kan vara av intresse för dig eller för att kunna kommunicera med dig av andra skäl.Användarvillkor

När man använder denna webbplats (”hemsidan”) förbinder man sig att tillämpa nedanstående användarvillkor. Villkoren reglerar förhållandet mellan NTH och dig (”användare”) såvitt avser användningen av dessa webbsidor oavsett om du har någon annan överenskommelse med NTH. Du förbinder dig dessutom att inte använda hemsidan och webbsidorna på något sätt som kan bryta mot någon tillämplig lagstiftning.Villkor

 1. Hemsidan och den information som finns på hemsidan får endast användas privat och icke-kommersiellt (vare sig det gäller nedladdning, visning, utskrivning eller användande på något annat sätt) om inte NTH har givit skriftligt tillstånd till annan användning. Publicering för en större grupp är inte privat bruk.

 2. Information och material på hemsidan är skyddade genom bl.a. upphovsrätt och på annat sätt (t.ex. genom varumärkesrätt). Vid nedladdning skall tecken och annan information som visar att visst material är upphovsrättsligt eller på annat sätt skyddat och att det tillhör NTH bibehållas i oförändrat skick.

 3. Användares rätt att bruka hemsidan medför inte att användare erhåller licens eller annan rätt till upphovsrättsligt eller på annat sätt skyddat material som tillhör NTH, (inklusive kännetecken och varumärken), utöver vad som särskilt framgår av dessa villkor.

 4. NTH strävar efter att hålla hemsidans innehåll uppdaterat. Innehållet tillhandahålls emellertid i befintligt skick. NTH ansvarar inte för att anslutningen till hemsidan är avbrottsfri eller felfri eller att innehållet på hemsidan är felfritt. NTH förbehåller sig rätten att när som helst revidera hemsidans webbsidor eller ta bort tillgången till dem eller till hemsidan. NTH svarar inte för och lämnar ingen garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, avseende tillgänglighet till material på hemsidan. NTH tar inget ansvar för anspråk som tredje part kan ha mot användare som en följd av immaterialrättsligt eller annan typ av intrång i tredje parts material som funnits på hemsidan. NTH friskriver sig från ansvar för samtliga direkta och indirekta förluster, inklusive förlust av information eller data som inträffat på grund av användandet av denna hemsida, samt från varje annan skada som kan inträffa på grund av t.ex. virusangrepp som härstammar från denna hemsida.

 5. Användares meddelanden till NTH via e-post är konfidentiellt och kommer att behandlas som sådant av NTH. Genom att översända material till NTH servrar, t.ex. genom e-post eller via hemsidans webbsidor ansvarar användare för att:
  ● Materialet inte innehåller något olagligt eller i övrigt opassande för publicering;
  ● han använder rimliga ansträngningar för att genomsöka och ta bort virus och annat smittsamt eller destruktivt innehåll innan något material översänds; och att
  ● han äger materialet eller har obegränsade rättigheter att förse NTH med materialet.
  ● Bilder får inte innehålla text, logos, eller kontaktuppgifter varken modellens eller någon annans.
  ● Bilder får inte vara förvanskade. Manipulerade att den föreställande objekt syns otydligt eller förvanskats till den grad att syftet med hemsidan upphör eller blir missvisande.
  ● Bilder föreställande våld, tillhygge, skjutvapen, droger, sex, eller annan föreställande missbruk tas omedelbart bort utan användarens kännedom. Vid upprepande vanvård stängs konto av.

 6. Om tredje man vidtar åtgärder mot NTH på grund av material som användare har översänt till NTH åtar sig användare att svara för kostnad som uppkommer för NTH på grund av sådant anspråk.

 7. Webbsidor som ägs och drivs av tredje man kan innehålla länkar till hemsidan. NTH har inte någon kontroll över innehållet på webbplatser som drivs av tredje man och kan inte ta något ansvar för material som skapats eller publicerats på sådana webbplatser.

 8. NTH kan emellanåt kontrollera och övervaka diskussioner och meddelanden som förekommer på Hemsidans webbsidor, men kan inte kontrollera innehållet i allt sådant material. NTH är inte ansvarigt för material som tillförts hemsidan av någon annan än NTH. NTH kan när som helst på eget initiativ ta bort material som användare översänt till Hemsidan.

 9. Om NTH upptäcker åtgärder i strid med något av villkoren i detta dokument kommer åtgärder att vidtas, som att förhindra utnyttjande av tjänster som tillhandahålls av NTH samt borttagande av information, data och annat innehåll som användaren tillfört utan att detta meddelas i förväg. NTH accepterar inga ekonomiska påföljder av en sådan handling.

 10. NTH kan när som helst ändra innehållet i dessa villkor. NTH är inte skyldigt att informera användare om sådan villkorsändring på annat sätt än genom uppdatering av denna webbsida. Användare omfattas av sådan villkorsändring och bör därför hålla sig uppdaterad om dessa villkor genom att besöka denna sida.

 11. ”Framing” eller användande av någon annan metod för att inkorporera Hemsidan, dess webbsidor, eller delar av dessa med någon annan webbplats är inte tillåtet. Det är dock okey att länka fritt till hemsidans olika sidor men inte direktlänka till en bild eller annan enstaka resurs. t.e.x Länk adressen får aldrig sluta med *.jpg, *.mov eller annan media fil.
eXTReMe Tracker